ระบบให้บริการวัสดุ/ครุภัณฑ์ Control panel

รายงานข้อมูลวัสดุ

ID รูปภาพ ชื่อรายการ วันที่รับเข้า รับเข้า คงเหลือ รายละเอียด สถานะ Action