ระบบให้บริการวัสดุ/ครุภัณฑ์ Control panel

เพิ่มข้อมูลวัสดุ/ครุภัณฑ์

คำแนะนำ

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
1.ชื่อ วัสดุ หรือ ครุภัณฑ์ที่ดี ควรกระชับ และเข้าใจได้ง่าย
2.ประเภท
    วัสดุ หมายถึง ราคาต่อชิ้นต่ำกว่า 5,000 บาท
    ครุภัณฑ์ หมายถึง ราคาต่อชิ้นมากกว่า 5,000 บาท
3.วันที่รับเข้า คือ วันที่รับวัสดุเข้าตามใบสั่งซื้อ ใบส่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.จำนวนรับเข้า คือ จำนวนรับ ตามใบสั่งซื้อ ใบส่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
5.จำนวนคงเหลือ คือ จำนวนรับเข้าตามที่ปรากฏจริง
6.งบประมาณ คือ แหล่งที่มาของงบประมาณจัดซื้อ
7.งบประมาณ/ชิ้น คือ ราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์ ต่อชิ้นหรือต่อรายการ
8.สถานะ คือ สถานะของวัสดุ/ครุภัณฑ์ในระบบ
9.รายละเอียดเพิ่มเติม ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการนั้นๆ เช่น กล้อง ควรระบุว่าในกระเป๋าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
10.ภาพประกอบ