ระบบให้บริการวัสดุ/ครุภัณฑ์ Control panel

ข้อมูลรายการครุภัณฑ์ที่รอการอนุมัติทั้งหมด

ID ผู้ยืม ครุภัณฑ์ วันที่ยืม กำหนดคืน สถานะ Action