ระบบให้บริการวัสดุ/ครุภัณฑ์ Control panel

0

รายการรอนำส่งคืน

More info

0

เบิก/จอง รอดำเนินการ

More info

0

วัสดุในระบบ

More info

0

ครุภัณฑ์ในระบบ

More info

0

อาจารย์ในระบบ

More info

0

รายการเบิก/ยืม

More info

คำแนะนำ/อธิบายการใช้งาน

การลงทะเบียน

การรีเซ็ตรหัสผ่าน (ลืมรหัสผ่าน)

แนะนำการใช้งานเริ่มต้นสำหรับเจ้าหน้าที่

การเพิ่มข้อมูลอาจารย์

การเพิ่มรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์เข้าระบบ

การรับเข้ารายการวัสดุ/ครุภัณฑ์

การทำรายการจองออนไลน์

การตรวจสอบสถานะการจองออนไลน์

Copyright © 2019 Planedpro. By Tiwpatipan.